Referat af generalforsamling KSF tirsdag den 30. april 2013

 1. Valg af ordstyrer: Anna.
   
 2. Valg af referent: Grethe.
   
 3. Godkendelse af  dagsorden: blev godkendt.
 1. Beretning: blev læst, gennemgået og godkendt.
 1. Regnskab: kassereren fremlagde regnskabet.
 1. Budget:
  Budgettet for det kommende år blev gennemgået og godkendt. Kontingentet bliver uændret.

   
 2. Ændring af vedtægter:
  Bestyrelsen foreslår at følgende laves om:
  §5 kontingent. Der tilføjes: Frivillige instruktører er kontingentfri.
  Det vedtages.

   
 3. Indkomne forslag: Ingen.
 1. Valg af bestyrelse:

På valg er:

Allan (formand), genopstiller

Jette (kasserer), genopstiller

Lisbeth, genopstiller

Anna, genopstiller

Grethe (suppleant), fortsætter

Anders (suppleant), ønsker ikke at fortsætte

Ikke på valg:

Lise (sekretær, næstformand)

John

Dorthe (revisor)

Hanne (suppleant) var udtrådt, men træder ind igen.

Hial træder ind som suppleant.

10. Evt:

      John skal på trænerkursus i september og oktober.
      Vi drøfter telefongodtgørelse til kassereren.

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk