Referat Fra Generalforsamling d. 29 april 2014 

1. Valg af Ordstyrer.
     Hanne

2. Valg af referent.
     Lise

3. Godkendelse af dagsorden.
     Godkendt

4. Beretning over det forløbne år.
     Formanden gennemgik årets gang  i KSF med en meget fyldestgørende       årsberetning.     Årsberetningen er med referatet som bilag.

5. Regnskab for det forløbne år.
    Kassereren gennemgik regnskabet. Det godkendes.

6. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
    Kassereren orienterer om budgettet for 2014. Vi har netop fået bevilget penge fra §18. Beløbet er i år lidt mindre end det ansøgte, men til gengæld er der bevilget et beløb til Værestedet i Hinnerup.

Kontingent for aktive medlemmer på 200 kr. forslås uændret. Godkendes.
Passivt medlemskontingent ændres, fastsættes til 100 kr. halvårligt. Med virkning fra August 2014. Beløbet ændres i vores vedtægter.

8. Valg af bestyrelse.
    På valg:

     Lise (sekretær og næstformand)  genopstiller og fortsætter

     John                                          genopstiller og fortsætter

     Dorthe (revisor)                           genopstiller og fortsætter

     Ikke på valg:       Alle fortsætter

     Allan (formand)

     Jette (kasserer)

     Lisbeth

     Anna

     Hial (suppleant)

     Hanne (suppleant)

9. Eventuelt
   Jette foreslår et hjertestarter kursus og et genoplivningskursus. Forslaget bliver bakket op. Lise taler med bademesteren.

     Medlemstallet pr. d. 29.04 2014 :  33 aktive 3 passive . = Medlemsfremgang.

     Der er forespørgsel om vi sælger vores klubbluser. Vi sælger bluserne til alle        Pris 30 kr.

 Generalforsamlingen sluttede med en let frokost hvorefter vi kastede os ud i diverse motionsformer og en dyst rundbold.

Opfølgning på generalforsamlingen.

Lise har aftalt med Kurt (bademesteren) at vi torsdag d.22 maj kl. 15 får gennemgået Hjertestarter og genoplivning. Alle er velkomne.

Bestyrelsesmødet starter umiddelbart  herefter.

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk