REFERAT Generalforsamling den 24. april 2012

1.    Valg af ordstyrer  
Anna valgt.

2.    Valg af referent
Jette valgt.      

3.    Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

4.    Beretning over det forløbne år
Allan, formand, orienterede. Beretningen kan ses på KSF`s hjemmeside
www.favrskov.dk    

5.    Regnskab for det forløbne  år.
Kassereren orienterede om regnskaber for det forløbne år samt, at KSF er tildelt de ansøgte §18 midler fra Favrskov kommune. Regnskabet blev godkendt.

6.    Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af  kontingent
Kassereren orienterede om budgettet for indeværende år. Kontingentet fastsættes uændret til 200 kr. pr. halvår, 50 kr. pr. halvår for passive medlemmer. Budgettet 
godkendt.

7.    Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

8.   Valg af bestyrelse

 På valg er :      
 Lise  ( sekretær ) genopstiller      
 John Kjeldsen   genopstiller
 Dorthe  ( revisor ) genopstiller

 Ikke på valg :
 Allan  ( formand ) 
 Jette (  kasserer )
 Lisbeth
 Anna    
 Martin , suppleant  ( udtræder )
 Grethe , suppleant
 Anders, suppleant 

Lise, John og Dorthe blev genvalgt. Martin udtræder som suppleant. Hanne Brixen blev valgt som ny suppleant.


9.   Eventuelt 
  
 
- Ny/anden mobil til formanden – Hanne har èn, han må få.

 - Sommerafslutning tirsdag, den 26. juni kl. 13 hos Lene i Vellev. Bueskydning og  efterfølgende kaffe. Fælles kørsel fra Hammel Idrætscenter. KSF betaler. Jette laver opslag.
     
 - Arrangement ved Kræftens Bekæmpelse, Stafet for livet – Ingen ønsker at deltage.

 - Grethe skriver om KSF-arrangementerne i Bladet for Værestederne.

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk