Generalforsamling torsdag den 14. april 2016

1. Valg af ordstyrer
      Anna

2. Valg af referent
      Jette

3. Godkendelse af dagsorden.
      Godkendt

4. Beretning over det forløbne år
      Formanden orienterede. Beretningen kan ses på hjemmesiden.

5. Regnskab for det forløbne år.
      Kassereren orienterede om regnskabet.

6. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
      Kassereren orienterede om budgettet.
      Der blev afholdt afstemning om fastsættelse af kontingent:

      1. Uændret…. 1 stemme
      2. Ændres til 250 kr. efter sommerferien, fra 9. august 2016…7 stemmer
      3. Ændres til 250 kr. fra 1. januar 2017…..5 stemmer

      Forslag 2 vedtaget, dvs. 250 kr. for medlemmer og 125 kr. for passive
      medlemmer fra 9. august 2016.        


7. Indkomne forslag
      Ingen

8. Valg af bestyrelse

På valg er:
John
Dorthe ( revisor )

Ikke på valg :
Allan ( formand )
Jette ( kasserer )
Lisbeth
Anna
Hial ( suppleant )
Hanne ( suppleant)
Mikkel

Dorte (revisor) genvalgt.

Valg af 1 medlem:

3 opstillet: Hanne, Hial, Jytte, derfor afstemning med 13 deltagere:

1 ikke stemt
2 blanke
2 Jytte
4 Hanne
4 Hial

Der var stemmelighed mellem Hanne og Hial, derfor afstemning med 13 deltagere:

1 blank
5 Hial
7 Hanne

Hanne valgt som medlem.

Suppleanter:
John
Hial
Jytte

9. Eventuelt
Transport. Bussen Hinnerup-Hadsten-Hammel er kasseret. Det er op til medlemmerne selv at sørge for transport til Hallen… evt. samkørsel.

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk