Referat  
Generalforsamling tirsdag den 14. april 2015  

1. Valg af ordstyrer.
      Anna

2. Valg af referent.
      Jette

3. Godkendelse af dagsorden.
      Godkendt.

4. Beretning over det forløbne år.
      Formanden orienterer.

5. Regnskab for det forløbne år.
      Jette orienterede om regnskabet.

6. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
      Jette orienterede om budgettet. Kontingent for aktive medlemmer fastsættes uændret   til 200 kr. og for passive medlemmer til 100 kr. pr. halvår.

7. Indkomne forslag.
      Ingen.

8. Valg af bestyrelse:

      På valg er:

      Allan (formand)
      Jette (kasserer)
      Lisbeth
      Anna
      Mikkel
      Hial (suppleant)
      Hanne (suppleant)

Ikke på valg:

Dorthe (revisor)
John

      Alle genvalgt.

9. Eventuelt.
      Formanden orienterede om haltider og svømmetider efter sommerferien: Svømmehallen uændret, Idræt 13.00 – 14.30.

./. Bilag:   Årsberetning

KSF - Krop og Sind Favrskov. tlf. 71 24 80 26 kropogsind@live.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk